Często zadawane pytania

Podstawa prawna dotycząca obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Z treści ww. artykułu wynika, iż obowiązek zawarcia umowy w zakresie OC i zachowania ciągłości ochrony z tego tytułu, ciąży na każdym posiadaczu pojazdu zarejestrowanego na terenie RP.

Zły stan techniczny pojazdu nie zwalnia jego posiadacza z obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, bowiem zgodnie z art. 34 ust. 2 cytowanej ustawy, za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, załadunkiem i wyładunkiem, zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

 

Prawa i obowiązki ubezpieczonego w myśl Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych z dnia 22.05.2003r.

Art.28 ust.1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż  na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy z zastrzeżeniem ust.2

 

Art.31 ust.1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust.1, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązujących taryfy składek.

W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego zbywca wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nabywca jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

 

Art.32.ust.1. Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu.

 

W jakim terminie można wypowiedzieć obowiązkowe ubezpieczenie OC po kupnie pojazdu z polisą UNIQA TU S.A. i jakie dokumenty są wymagane do przyjęcia wypowiedzenia?

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Do przyjęcia wypowiedzenia niezbędne jest złożenie oryginału wypowiedzenia a także kserokopii umowy kupna/sprzedaży.

 

Ważność polisy OC po sprzedaży pojazdu

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392.j.t)  umowa ubezpieczenia OC zawarta przez zbywcę pojazdu ważna jest do końca okresu, na który została zawarta. Jeśli nabywca nie wypowie tej umowy to nastąpi rekalkulacja składki stosownie do jego zniżek/zwyżek. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ww. ustawy posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu odpowiada wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki od dnia nabycia przez niego pojazdu. Solidarnie natomiast z posiadaczem, który przeniósł prawo własności, odpowiada za zapłatę należnej zakładowi ubezpieczeń składki, za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o jego zbyciu przez posiadacza który przeniósł prawo własności.

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć do UNIQA TU S.A. po sprzedaży pojazdu?

Zbywca pojazdu powinien w terminie 14 dni od daty sprzedaży pojazdu dostarczyć kserokopie umowy kupna/sprzedaży potwierdzoną przez wydział komunikacji.

 

Nabycie pojazdu bez ważnej polisy OC

W przypadku nabycia pojazdu bez ważnego ubezpieczenia obowiązkowego OC, za spełnienie obowiązku przez nabywcę pojazdu, wynikającego z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 22.05.2003 r.  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392.j.t.), uważa się zawarcie umowy ubezpieczenia OC w dniu zakupu pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. 

 

Czy po sprzedaży pojazdu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z ubezpieczenia OC?

Zgodnie z art. 41 ust.4 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392.j.t)  zwrot składki dla zbywcy pojazdu mechanicznego za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu mechanicznego następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

 

Czy przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej/poza UE jest wymagana Zielona Karta?

Przy wyjeździe do krajów UE nie jest wymagana Zielona Karta. ZK jest wymagana na terenie Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Czarnogórze, Ukrainie. Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie do polisy obowiązkowego OC komunikacyjnego.

 

Jaki jest koszt Zielonej Karty?

Zielona Karta jest wydawana bezpłatnie dla klientów, którzy posiadają ubezpieczenie OC w UNIQA TU S.A. Nie prowadzimy sprzedaży Zielonej Karty jako odrębnego produktu.

 

Gdzie można uzyskać Ogólne Warunki Ubezpieczenia UNIQA TU S.A.?

Ogólne Warunki Ubezpieczeń są dostępne na stronie internetowej www.uniqa.pl, w siedzibie Przedstawicielstwa w Białej Podlaskiej lub u każdego agenta.

 

Czy w przypadku ubezpieczenia majątku w UNIQA TU S.A. dajemy dodatkowe zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych?

Tak. W przypadku ubezpieczenia majątkowego ze składką min. 100 zł. dodajemy dodatkową zniżkę w wysokości 5%.

 

Po jakim czasie przepadają zniżki wypracowane z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia?

Klient zachowuje zniżki jeśli przerwa w ubezpieczeniu była nie dłuższa niż 3 lata.

 

Czy zniżki z tytułu bezszkodowego ubezpieczenia komunikacyjnego przechodzą na współmałżonka?

Uprawnienia do zniżki nabyte przez właściciela pojazdu przechodzą na jego współmałżonka pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia woli przez współmałżonka, którego uprawnienia do zniżki są wykorzystywane do kalkulacji składki.

 

Organy uprawnione/obowiązane do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC

Zgodnie z art. 84 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392.j.t), kontrolę spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego OC przeprowadzają:

- w przypadku OC komunikacyjnego:

Organy obowiązane: Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego.

Organy uprawnione: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska.

- w przypadku OC rolników:

Organy obowiązane: wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika.

Organy uprawnione: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika. 

 

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego OC

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 1. rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
 • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 1. okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
 • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
 • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
 • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 1. minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2016 roku

gradacja opłaty

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

OC rolników

100%

3 700 zł

5 550 zł

620 zł

190 zł

50%

1 850 zł

2 780 zł

310 zł

20%

740 zł

1 110 zł

120 zł

 

 

 

 

 

 

Demontaż pojazdu a obowiązek ubezpieczenia OC

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392.j.t) każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. 

Z treści ww. artykułu wynika, iż obowiązek zawarcia umowy w zakresie OC i zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej ciąży na każdym posiadaczu pojazdu zarejestrowanego na terenie RP niezależnie od stanu technicznego w jakim znajduje się pojazd, oraz przyczyn użytkowania lub nie. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, załadunkiem i wyładunkiem, zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Zgodnie z art. 33 ust. 9 cytowanej ustawy umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu. Do tego czasu posiadacz pojazdu obowiązany jest legitymować się ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OC.

 

Ubezpieczenie OC pojazdu historycznego/zabytkowego

Zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392.j.t) pojazdem historycznym jest pojazd zabytkowy w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

- pojazd mający co najmniej 40 lat,

- pojazd mający co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenia dla udokumentowania historii motoryzacji. 

Wiek pojazdu historycznego należy liczyć od daty jego produkcji, jeśli został po raz pierwszy zarejestrowany w roku jego produkcji, lub od daty pierwszej rejestracji jeśli rejestracja nastąpiła w roku późniejszym niż rok produkcji. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy posiadacz pojazdu historycznego obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przed wprowadzeniem tego pojazdu do ruchu. Przy dokonywaniu czynności przed organami właściwymi do spraw rejestracji pojazdów, posiadacz pojazdu historycznego nie musi legitymować się umową OC, ale ma obowiązek poddać się kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

 

Obowiązek ubezpieczenia OC rolników

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392.j.t) każda osoba fizyczna, w której posiadaniu jest gospodarstwo rolne obowiązana jest do zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

 

OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych, których powierzchnia przekracza łącznie 1ha  jeśli podlega on w całości lub części  opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków  i gruntów,  niezależnie od jego powierzchni,  jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników w dalszym ciągu spoczywa na każdym rolniku, który gospodarstwo użytkuje. Dla pewności, kto jest zobowiązany do zawarcia umowy OC, czy właściciel, czy dzierżawca, w umowie dzierżawy powinno być zawarte takie ustalenie.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jako organ uprawniony do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC honoruje  umowy  OC na nazwisko właściciela gospodarstwa rolnego, jeśli nie posiada on innych gospodarstw i w umowie ubezpieczenia wskazane jest wyraźnie gospodarstwo, którego ta umowa dotyczy.

 

Czy istnieje możliwość ubezpieczenia pojazdu starszego niż 15 lat w zakresie Autocasco?

Po uzyskaniu pisemnej zgody UNIQA TU S.A. (pod rygorem nieważności), udzielonej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przedmiotem ubezpieczenia Auto Casco mogą być pojazdy eksploatowane dłużej niż 15 lat(chyba, że ubezpieczenie danego pojazdu w UNIQA TU S.A. jest wznowieniem wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco)

 

Czy Assistance obejmuje także ochroną pomoc za granicą?

Tak. Ubezpieczenie Assistance obejmuje ochroną pojazdy nie starsze niż 15 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także za granicą. UNIQA TU S.A. posiada następujące warianty ubezpieczenia Assistance: STANDARD, KOMFORT PLUS, PREMIUM, VIP PLUS. W zależności od wariantu ubezpieczenia Assistance ochronną pomoc za granicą obejmuję:

 1. Holowanie poza granicami RP do miejsca zamieszkania w Polsce jeżeli zdarzenie wystąpiło do 200km od granicy RP oraz w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii lub wypadku na terenie Europy poza granicami RP – zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do najbliższej stacji obsługi.
 2. W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii na terytorium Europy poza granicami RP - naprawa pojazdu w warsztacie poza granicami RP polegająca na zorganizowaniu i pokryciu kosztów robocizny (z wyłączeniem kosztów części zamiennych) do łącznej kwoty w złotych odpowiadającej równowartości 150 EURO, a w przypadku braku możliwości bezpośredniego rozliczenia naprawy pojazdu przez Centrum Alarmowe UNIQA TU S.A., zrefundowanie kosztów robocizny, poniesionych przez Ubezpieczonego do łącznej kwoty w złotych odpowiadającej równowartości 150 EURO.
 3. Wynajem samochodu zastępczego w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienie pojazdu wskutek wypadku lub awarii na terytorium Europy poza granicami RP na łączny okres maksymalnie 3 dni kalendarzowych (plus koszty podstawienia i odbioru pojazdu).
 4. Pomoc medyczna (natychmiastowa pomoc medyczna; przewóz medyczny; przewóz po zakończeniu leczenia; natychmiastowa wizyta; wizyta pielęgniarki; przewóz dzieci, kierowca zastępczy; transport zwłok; monitoring medyczny)
 5. Pomoc informacyjna )informacja turystyczna; informacja w razie wypadku; pomoc administracyjna; informacja o warsztatach; informacja o możliwości wynajmu pojazdu, przekazanie wiadomości).

 

Czy można wykupić koszty leczenia za granicą w przypadku osoby przewlekle chorej?

Tak. Wymagane jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia podróży zagranicznej.

 

 

 

Formularz kontaktowy


Podanie danych jest dobrowolne. Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15, jako administrator danych, informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach realizacji kontaktu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące moich danych osobowych w celu przedstawiania mi w przyszłości ofert marketingowych.
(Brak zgody spowoduje usunięcie danych niezwłocznie po realizacji kontaktu)
Wyrażam zgodę na przesłanie mi przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(Brak zgody uniemożliwi wysyłanie ofert drogą elektroniczną)


Zadaj pytanie on-line